OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ podmienky internetového obchodu Fashia.cz
 
1. Tieto Obchodné podmienky stanovia všeobecné pravidlá, zásady a spôsob predaja realizovaného firmou Fashio sro so sídlom Karvinská 577/1, 737-01 Český Těšín prostredníctvom internetového obchodu www.fashia.cz (ďalej len: "Internetový obchod").
§ 1 Definície
1. Pracovné dni - označujú dni týždňa od pondelka do piatku s vylúčením dní ustanovených zákonom ako štátne sviatky.
2. Dodávka - označuje faktickú činnosť spočívajúca na dodanie zákazníkovi, prostredníctvom dodávateľa, tovaru zakúpeného u predávajúceho.
3. Dodávateľ - označuje firmu, s ktorou spolupracuje Predávajúci v rozsahu vykonávania dodávky tovaru:
a) Kuriérska služba;
b) Česká pošta.
4. Heslo - rad písmenových a číselných znakov alebo iných znakov vybraných zákazníkom pri registrácii do internetového obchodu, používaných na zabezpečenie prístupu k zákazníckemu účtu v internetovom obchode.
5. Zákazník - označuje subjekt, ktorému v súlade s obchodnými podmienkami a právnymi predpismi môžu byť poskytované služby elektronickou cestou alebo s ktorým môže byť uzavretá kúpna zmluva.
6. Spotrebiteľ - označuje fyzickú osobu vykonávajúce s predávajúcim právnu činnosť bezprostredne nesúvisiace s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.
7. Zákaznícky účet - individuálny panel každého zákazníka, spustený predávajúcim pre zákazníka po vykonaní registrácie v internetovom obchode a po uzavretí zmluvy o poskytovaní služby vedenie zákazníckeho účtu.
8. Podnikateľ - označuje fyzickú osobu, právnu osobu alebo organizačnú jednotku, ktorá nie je právny osobou, ktoré zákon priznáva právnu spôsobilosť, vlastným menom vykonávajúci hospodársku alebo profesionálnu činnosť a vykonávajúci právne činnosti bezprostredne spojené s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.
9. Obchodné podmienky - označujú terajší obchodné podmienky.
10. Registrácia - je faktická činnosť, strany zákazníka, spôsobom uvedeným v obchodných podmienkach. Registrácia je vyžadovaná pre nákup a využitie všetkých funkcií internetového obchodu.
11. Predávajúci - znamená firmu Fashio sro so sídlom v Českom Těšíne, (737-01) Česká Republika, Karvinská 577/1 DIČ: CZ10861653, IČO: 10861653, zapísaná do Ústrednej evidencie a informácie o hospodárskej činnosti vedenej Ministrom rozvoja; e-mail: info@fashia.cz, ktorý je zároveň majiteľom internetového obchodu.
12. Internetová stránka Obchodu - označuje internetové stránky, na ktorých predávajúci prevádzkuje internetový obchod, fungujúci na doméne www.fashia.cz
13. Tovar - označuje výrobok vystavené predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktoré sa môže stať predmetom kúpnej zmluvy.
14. Trvalý nosič - označuje materiál alebo náradie umožňujúce zákazníkovi alebo predávajúcemu prechovávanie informácií smerovaných, spôsobom umožňujúcim prístup k informáciám v budúcnosti po dobu príslušnou k zámerom akým tieto informácie slúžia, a ktoré umožňujú reprodukovať uchovávané informácie v nezmenenej podobe.
15. Kúpna zmluva - označuje zmluvu o predaji uzavretú na diaľku, medzi zákazníkom a predávajúcim, na zásadách určených v obchodných podmienkach.
§ 2 Všeobecné ustanovenia a využívanie Internetového obchodu
1. Všetky práva k internetového obchodu, v tom majetkové autorské práva, práva intelektuálneho vlastníctva k jeho názvu, jeho internetové domény, internetové stránky obchodu, a tiež do vzorov, formulárov, logotypov umiestňovaných na internetovej stránke obchodu (s výnimkou logotypov a snímok predstavených na internetovej stránke obchodu s cieľom prezentácie tovaru, ku ktorým autorské práva patrí tretím subjektom) náleží predávajúcemu, a ich využívanie môže nasledovať výlučne spôsobom určeným a zhodným s obchodnými podmienkami a so súhlasom predávajúceho vyjadreným písomne.
2. Predávajúci bude dbať, aby využívanie internetového obchodu bolo možné pre užívateľov Internetu používajúcich všetky populárnych internetové prehliadače, operačné systémy na rôznych typoch zariadení a rôznych typoch internetového pripojenia. Minimálne technické požiadavky umožňujúce používanie internetového obchodu je internetový prehliadač vo verzii najmenej Internet Explorer 11 alebo Chrome 39 alebo FireFox 34 alebo Opera 26 alebo Safari 5 alebo novší, sa spustenú obsluhou jazyka Javascript, akceptujúci súbory typu "cookies" a internetové pripojenie s priepustnosťou najmenej 256 kbit / s. Internetová stránka obchodu je optimalizovaná pre minimálne rozlišovaciu schopnosť obrazovky 1024x768 pixelov.
3. Predávajúci používa mechanizmus súborov "cookies", ktoré sú v priebehu využívania zákazníkom internetového obchodu ukladané na serveri predávajúceho a na tvrdom disku koncového zariadenia zákazníka. Používanie súborov "cookies" má za cieľ správne fungovanie internetové stránky obchodu na zariadeniach koncových zákazníkov. Tento mechanizmus nepoškodzuje koncové zariadenia zákazníka a nespôsobuje konfiguračné zmeny v koncových zariadeniach zákazníkov ani v programovom vybavení inštalovanom na týchto zariadeniach. Každý zákazník môže odstrániť mechanizmus "cookies" v internetovej prohlížečce svojho koncového zariadenia. Predávajúci upozorňuje, že vypnutie "cookies" môže ale spôsobiť ťažkosti alebo znemožniť používanie Internetové stránky obchodu.
4. Pre zadanie objednávky v internetovom obchode prostredníctvom internetovej stránky obchodu a pre používanie služieb dostupných v internetovom obchode, je nutné, aby zákazník mal aktívny účet elektronickej pošty e-mail.
5. Pre zadanie objednávky v internetovom obchode prostredníctvom telefónu, je nutné aby zákazník vlastnil aktívne telefónne číslo a aktívne e-mailovú adresu.
6. Je zakázané pridávanie zákazníkom obsahu protiprávneho charakteru a využívanie ním internetového obchodu, internetové stránky obchodu alebo bezplatných služieb poskytovaných predávajúcim spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi, dobrými zvyklosťami alebo porušujúce osobné práva tretích osôb.
7. Predávajúci prehlasuje, že verejný charakter siete Internet a používania služieb poskytovaných elektronickou cestou môže byť spojené s ohrozením získanie a modifikovanie údajov zákazníkov neoprávnenými osobami, preto by zákazníci mali používať príslušné technické prostriedky, ktoré minimalizujú vyššie uvedené ohrozenia. Zvlášť by mali používať antivírusové programy a chrániace identitu osôb používajúcich sieť Internet. Predajca nikdy od zákazníka nepožaduje aby mu oznámil svoje heslo.
8. Nie je prípustné využívanie možností a funkcií internetového obchodu pre vykonávanie zákazníkom činnosti, ktorá by poškodzovala záujmy predávajúceho.
§ 3 Registrácia
1. Za účelom vytvorenia zákazníckeho účtu je zákazník povinný vykonať bezplatnú registráciu.
2. Registrácia nie je nevyhnutná pre zadanie objednávky v internetovom obchode.
3. Za účelom registrácie musí zákazník vyplniť registračný formulár sprístupnený predávajúcim na internetových stránkach a zaslať vyplnený registračný formulár elektronicky predávajúcemu prostredníctvom zvolenej funkcie nachádzajúce sa v tomto formulári. V priebehu registrácie si zákazník zvolí svoje individuálne heslo.
4. V priebehu vypĺňania registračného formulára má zákazník možnosť zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a akceptovať ich obsah označením príslušného poľa vo formulári.
5. V priebehu registrácia môže zákazník dobrovoľne súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely označením príslušného poľa v registračnom formulári. V takom prípade predávajúci jednoznačne informuje o účele zhromažďovania osobných údajov zákazníka, a tiež komu tieto údaje môžu byť poverené.
6. Súhlas zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou pre uzatvorenie s predávajúcim zmluvy o elektronickom poskytovaní služby vedenie zákazníckeho účtu. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný urobením príslušného vyhlásenia zákazníka. Vyhlásenie môže byť napr. Zaslané na adresu predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
7. Po odoslaní vyplneného registračného formulára zákazník bezodkladne obdrží - elektronickou cestou na adresu elektronickej pošty uvedenú v registračnom formulári - potvrdenie registrácie predávajúcim. V tomto okamihu sa uzatvára zmluva o elektronickom poskytovaní služby vedenie zákazníckeho účtu, a zákazník má prístup k zákazníckemu účtu a môže vykonávať zmeny údajov.
§ 4 Objednávky
1. Zákazník môže zadávať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom internetovej stránky obchodu 7 dní v týždni, vo dne aj v noci.
2. Zákazník môže zadávať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom telefónu v čase a v dňoch uvedených na webovej stránke obchodu.
3. Zákazník, ktorý zadáva objednávku prostredníctvom webovej stránky obchodu, kompletizuje objednávku vyberajúci tovar, o ktoré má záujem. Pridanie tovaru k objednávke sa vykonáva voľbou pokynu "Kúp teraz" pod daným tovarom prezentovaným na webovej stránke obchodu. Zákazník po kompletizácii celej objednávky a uvedenie v "KOŠÍKA" spôsobu dodania a formy úhrady, zadáva objednávku odoslaním tlačiva objednávky predávajúcemu, voliči na internetovej stránke obchodu tlačidlo "Objednávka s povinnosti úhrady". Vždy pred odoslaním objednávky predávajúcemu je zákazník informovaný o celkovej cene zvoleného tovaru a dodania, a tiež o všetkých nákladoch navyše, ktoré musí uhradiť v súvislosti s kúpnou zmluvou.
4. Zákazník, ktorý zadáva objednávku prostredníctvom telefónu, využíva k tomu telefónne číslo uvedené predávajúcim v internetovom obchode. Zákazník zadáva objednávku telefonicky uvedením predávajúcemu názvu tovaru zo sortimentu tovaru dostupného v internetovom obchode a množstvo tovaru, ktoré chce objednať. Následne, po skompletizovaní celej objednávky zákazník určí spôsob a adresu dodania a tiež formu úhrady, a takisto uvedie svoju adresu elektronickej pošty za účelom potvrdenia objednávky. Vždy počas zadávania zákazníkom objednávky prostredníctvom telefónu predávajúci informuje zákazníka o celkovej cene zvoleného tovaru a celkových nákladoch na zvolený spôsob dodania, a tiež o všetkých nákladoch navyše, ktoré musí uhradiť v súvislosti s kúpnou zmluvou.
5. Po zadaní zákazníkom objednávky prostredníctvom telefónu, predávajúci odosiela na pevnom nosiči, na zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty informáciu obsahujúci potvrdenie podmienok kúpnej zmluvy. Potvrdenie obsahuje najmä: vybraný tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, jeho cenu, náklady na dodanie a informáciu o všetkých ďalších nákladoch, ktoré je zákazník povinný uhradiť v súvislosti s kúpnou zmluvou.
6. Zákazník, ktorý zadáva objednávku prostredníctvom elektronickej pošty, odosiela jej na e-mailovú adresu uvedenú predávajúcim na internetových stránkach obchodu. Zákazník uvádza v správe odosielanej predávajúcemu najmä: názov tovaru, farbu a jeho množstvo, zo sortimentu tovaru uvedeného na Internetovej stránke obchodu a svoje korešpondenčné údaje vrátane telefónneho čísla.
7. Po obdržaní od zákazníka elektronickou cestou správy uvedené v §4 ods. 6, predávajúci posiela zákazník obratom správu prostredníctvom elektronickej pošty, s uvedením svojich registračných údajov, ceny zvoleného tovaru a možné formy úhrady a tiež spôsob dopravy vrátane nákladov, ako aj informácie o všetkých nákladoch navyše, ktoré je zákazník povinný uhradiť v súvislosti s kúpnou zmluvou. Správa obsahuje aj informáciu pre zákazníka, že uzavretie kúpnej zmluvy je povinný uhradiť objednaný tovar. Na základe predávajúcim uvedených informácií, zákazník môže zadať objednávku, odosielajúci elektronickú správu predávajúcemu s uvedením zvolenej formy úhrady a spôsobu dodania.
8. Zadanie objednávky je odovzdanie predávajúcemu zákazníkom ponuky uzatvorenie kúpnej zmluvy tovar, ktorý je predmetom objednávky.
9. Po zadaní objednávky, predávajúci odosiela na zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty potvrdenie o jej prijatí. Informácie o potvrdenie prijatia objednávky je vyhlásenie predávajúceho o prijatí ponuky, uvedené v §4 ods. 8 vyššie a v momente jeho obdržaní zákazníkom je uzavretá kúpna zmluva. Predávajúci potvrdzuje zákazníkovi jej podmienky, odosielajúci je na pevnom nosiči na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenej počas registrácie alebo obsiahnutých v objednávke.
§ 5 Platby
1. Ceny na internetovej stránke obchodu umiestnenej pri danom tovare sú cenami brutto a neobsahujú náklady na dodanie a všetky iné náklady, ktoré zákazník bude povinný uhradiť v súvislosti s kúpnou zmluvou, o ktorých bude informovaný pri voľbe spôsobu dodania.
2. Zákazník môže zvoliť nasledujúce formy platby za objednaný tovar:
a) bankový prevod na bankový účet predávajúceho (v takom prípade bude realizácia objednávky sa začali po odoslaní zákazníkovi predávajúcim potvrdenie o prijatí objednávky a po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho);
b) bankový prevod prostredníctvom vonkajšieho systému platby Fondy, obsluhovaného firmou Fondy, so sídlom v Poznani (v tomto prípade bude realizácia objednávky začať po zaslaní zákazníkovi predávajúcim potvrdenie prijatia objednávky a po obdržaní predávajúcim informácie zo systému PayU o platbu zákazníkom);
c) v hotovosti na dobierku, platba doručujúci spoločnosti pri realizácii dodania (v tomto prípade realizácie objednávky bude zahájená vo chvíli, keď predávajúci zašle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky).
3. Zákazník musí zaplatiť za objednávku cenu vo výške vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy do 3 pracovných dní, ak si zvolil ako formu úhrady platbu vopred.
§ 6 Dodávka
1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru na území Slovenskej republiky a na slovenský.
2. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy bez vád.
3. Predávajúci umiestňuje na internetovej stránke obchodu informáciu o počte pracovných dní, potrebných na dodanie tovaru a realizáciu objednávky.
4. Termín dodania a realizácie objednávky ukázaný na internetovej stránke obchodu počíta sa v pracovných dňoch, podľa § 5. ods. 2 obchodných podmienok.
5. Objednaný tovar je zákazníkovi dodávané prostredníctvom dodávateľa na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
6. V deň odoslania tovaru zákazníkovi je mu na adresu elektronickej pošty zaslaná informácie potvrdzujúce odoslania zásielky predávajúcim.
7. Predávajúci odosiela na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v tlačiva objednávky faktúru vr. DPH na dodávaný tovar, v podobe elektronického súboru v PDF formáte. Pre otvorenie súboru musí zákazník vlastniť bezplatné programové vybavenie kompatibilné s formátom PDF. Predávajúci odporúča za týmto účelom program Adobe Acrobat Reader, ktorý je možné stiahnuť bezplatne na adrese //www.adobe.com.
8. V prípade neprítomnosti zákazníka na adrese, ktorú uvedie pri podávaní objednávky ako adresu dodania, ponechá pracovník dodávateľa oznámenie o zásielke alebo sa pokúsi o telefonický kontakt aby dohodol termín, kedy bude zákazník prítomný. V prípade spätného odoslania objednaného tovaru do internetového obchodu dodávateľom sa bude Predávajúci kontaktovať so zákazníkom elektronickou cestou alebo telefonicky, a opäť dohodne so zákazníkom termín a náklady na dodanie.
§ 7 Záruka
1. Predávajúci zaisťuje dodanie tovaru bez fyzických a právnych vád. Predávajúci je zodpovedný voči zákazníkovi, ak tovar má fyzickú alebo právnu vadu (záruka).
2. Pokiaľ má tovar vadu, je zákazník oprávnený sa domáhať odstránenia vady dodaním nový bezchybný veci alebo dodaním chýbajúce veci, odstránenie vady opravou veci, proporcionálne zľavy z kúpnej ceny veci alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3. Zákazník, ktorý uplatňuje záruku, je povinný dodať chybnú vec na adresu predávajúceho. V prípade, že vada je spôsobená vinou predávajúceho potom tiež hradí zákazníkovi poštovné.
4. Predávajúci je povinný poskytnúť záruku na fyzické vady tovaru po dobu dvoch rokov od kúpy tovaru zákazníkom.
5. Všetky reklamácie spojené s tovarom alebo realizáciou kúpnej zmluvy, je zákazník povinný smerovať písomnou formou na adresu predávajúceho.
6. Predávajúci sa v priebehu 30 dní od dňa obdržania reklamovaného tovaru vyjadrí zákazníkovi na jeho reklamáciu alebo k reklamácii spojené s realizáciou kúpnej zmluvy ohlásené zákazníkom.
7. Zákazník môže predávajúcemu oznámiť reklamáciu v súvislosti s používaním bezplatných služieb poskytovaných predávajúcim elektronickou cestou. Reklamácia môže byť podaná elektronickou formou a zaslaná na adresu info@fashia.cz. V reklamačný formulári musí zákazník uviesť popis vzniknutého problému. Predávajúci neodkladne, ale najneskôr v termíne 30 dni preskúma reklamáciu a zákazníkovi udelí odpoveď.
§ 8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Zákazník, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, môže v termíne 14 dní od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu.
2. Terminu na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa počíta od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom do vlastníctva.
Adresa pre vrátenie tovaru: Fashia.cz, PO Box 73, (737 01) Český Těšín.
3. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy podávajúc predávajúcemu vyhlásenie o odstúpení. Vyhlásenie je možné podať na formulári, ktorého vzor bol umiestnený predávajúcim na internetovej stránke obchodu na adrese: Formulár odstúpenie . K zachovaniu terminu postačí odoslania vyhlásenie pred jeho uplynutím. Tento formulár o odstúpení môže byť zaslaný poštou na adresu predajcu alebo e-mailom ako sken vyplneného formulára odstúpenie od kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu predajcu.
4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, je považovaná za neuzavretú.
5. Ak zákazník podal vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy skôr, než predávajúci prijal jeho ponuku, ponuka prestáva byť záväzná.
6. Predávajúci má povinnosť neodkladne, nie neskôr než v termíne 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť mu všetky ním uskutočnené platby, v tom náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi. Predávajúci môže pozdržať vrátenie platby prijaté od zákazníka do okamihu obdržania tovar späť alebo dodanie zákazníkom potvrdenie odoslanie tovaru, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastúpila skôr.
7 Ak zákazník využívajúci právo na odstúpenie od zmluvy zvolil spôsob dodania tovaru iný než obvyklý najlacnejší spôsob dodávky ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť ním hradené dodatočné náklady.
8. Zákazník má povinnosť vrátiť tovar Predávajúcemu neodkladne, jednak nie neskôr ako v termíne 14 dní odo dňa, v ktorom odstúpil od kúpnej zmluvy. Do zachovanie terminu postačí zaslanie Tovar na adresu Predávajúceho pred uplynutím tohto terminu.
9. V prípade odstúpenia zákazník hradí iba bezprostrednej náklady vrátenie tovaru.
10. Ak z ohľadom na svoj charakter nemôže byť tovar odoslaný obyčajným spôsobom poštou, predávajúci informuje zákazníka o nákladoch vrátenie tovaru na internetových stránkach obchodu.
11 .. Zákazník nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ktorá je dôsledkom nevhodného používanie spôsobom, ktorý spôsobí zmeny charakteru, vlastností a fungovania tovaru.
12. Predávajúci vykonáva vrátenie platby rovnakým spôsobom, aký použil zákazník, ibaže zákazník výrazne poskytol súhlas s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nie je spojený so žiadnymi nákladmi.
13. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá zákazník, ktorý zakúpil tovar zabalené v zapečatenom obale a obal je už otvorený. Túto vec nemožno vrátiť po otvorení obalu z dôvodu ochrany zdravia az hygienických dôvodov.
§ 9 Bezplatné služby
1. Predávajúci poskytuje zákazníkom, bezplatné služby elektronickou cestou:
a) Kontaktný formulár;
b) Newsletter;
c) Odporúčanie známemu;
d) Otázka na výrobok;
e) Vedenie zákazníkov;
f) Vkladanie recenzií.
2. Služby uvedené v § 9 ods. 1 vyššie sú poskytované 7 dní týždenne, 24 hodín denne.
3. Predávajúci si vyhradzuje možnosť voľby a zmeny druhu, formy, času a spôsobu poskytovania prístupu do vybraných vymenovaných služieb, o čom bude informovať zákazníkov príslušným spôsobom pre zmenu obchodných podmienok.
4. Služba kontaktný formulár spočíva na zaslanie pomocou formulára umiestneného na internetovej stránke obchodu správy predávajúcemu.
5. Rezignácia z bezplatné služby kontaktný formulár, je možná v každom okamihu a spočíva v neodesílání tohto formulára predávajúcemu.
6. Službu Newsletter môže využívať každý zákazník, ktorý uvedie svoju adresu elektronickej pošty, využívajúc pre tento cieľ formulár sprístupnený predávajúcim na internetovej stránke obchodu. Po zaslaní vyplneného formulára, zákazník neodkladne obdrží elektronickou cestou na adresu elektronickej pošty uvedenú v zaslanom formulári potvrdenie predávajúceho. V tomto okamihu je uzatvorená zmluva o poskytnutí elektronickou cestou služby Newsletter.
7. Služba Newsletter spočíva na zasielanie predávajúcim, na adresu elektronickej pošty, správ elektronickou formou obsahujúcich informácie o nových výrobkoch alebo službách v ponuke predávajúceho. Newsletter je predávajúcim zasielaný všetkým zákazníkov, ktorí vykonali subskripciu.
8. Každý Newsletter smerovaný k zákazníkovi obsahuje informácie: o zasielateľovi, vyplnené pole "téma", určujúce obsah zásielky a informácie o možnosti a spôsobe rezignácia z bezplatné služby Newsletter.
9. Zákazník môže v každom okamihu rezignovať z prijímania Newsletter'u odhlásením sa zo subskripcie prostredníctvom odkazu umiestneného v každej elektronickej správe zaslanej v rámci služby Newsletter alebo prostredníctvom aktivácie príslušného poľa v zákazníckom účte.
10. Bezplatná služba odporúčania známemu spočíva v umožnení zákazníkom odosielaní svojim známym elektronickej správy týkajúce sa tovaru, ktorý si zvolili. Zákazník pred odoslaním správy určuje tovar, ktorý má byť predmetom odporúčania, a následne pomôcť funkcie "Odporúčania známemu" vyplní tlačivo s uvedením svojej e-mailovej adresy a e-mailové adresy osoby, ktoré chce odporučiť zvolený tovar. Zákazník nesmie využívať predmetnú službu na iné účely ako odporúčanie zvoleného tovaru. Zákazník nedostane odmenu alebo inú výhodu za využívanie predmetné služby.
11. Odstúpenie od bezplatné služby odporúčanie známemu je možné v každom momente a spočíva v zastavení odosielania odporúčaní zvolených výrobkov známym zákazníka.
12. Služba dotaz na výrobok spočíva v odoslaní pomôcť formulára umiestneného na internetovej stránke obchodu správy predávajúcemu.
13. Odstúpenie od bezplatné služby dotaz na výrobok je možné v každom momente a spočíva v zastavení odosielania otázok predávajúcemu.
14. Služba vedenie zákazníckeho účtu je dostupná po vykonaní registrácie podľa ustanovenia obchodných podmienok a spočíva v sprístupnení zákazníkovi dedikovaného panela v rámci internetovej stránky obchodu, ktorý zákazníkovi umožňuje modifikáciu údajov, ktoré uviedol v priebehu registrácie, a tiež sledovanie realizácie objednávok a história už realizovaných objednávok.
15. Zákazník, ktorý zaregistroval, môže nahlásiť predávajúcemu požiadavku na odstránenie zákazníckeho účtu, pričom v prípade nahlásenie požiadavke na odstránenie zákazníckeho účtu. Predávajúci môže zákaznícky účet odstrániť do 14 dní od nahlásenia požiadavky.
16. Služba vkladanie recenzií spočíva v umožnení zákazníkovi, ktorý má zákaznícky účet, publikovať na internetovej stránke obchodu individuálne a subjektívne recenzie zákazníka týkajúce sa najmä tovar.
17. Odstúpenie od služby vkladania recenzií je možné kedykoľvek a spočíva v ukončení pridávaní recenzií zákazníkom na internetovej stránke obchodu.
18. Predávajúci je oprávnený zablokovať prístup k zákazníckemu účtu a bezplatným službám v prípade, že zákazník koná v neprospech predávajúceho alebo iných zákazníkov, porušuje právne predpisy alebo ustanovenia obchodných podmienok, a rovnako v prípade, že zablokovanie prístupu k zákazníckemu účtu a bezplatným službám je odôvodnené potrebou bezpečnosti - najmä prelomenie ochrany internetové stránky obchodu alebo hacking. Zablokovanie prístupu k zákazníckemu účtu a bezplatným službám z vyššie uvedených dôvodov trvá po dobu nevyhnutnú na vyriešenie problému, ktorý viedol k zablokovaniu prístupu k zákazníckemu účtu a bezplatným službám. Predávajúci vyrozumenie o zablokovanie prístupu k zákazníckemu účtu bezplatným službám elektronicky na adresu uvedenú zákazníkom v registračnom formulári.
§ 10 Zodpovednosť zákazníka v rozsahu ním vkladaného obsahu
1. Vkladanie a sprístupňovanie obsahu zákazníkom je dobrovoľné. Vložený obsah nevyjadruje názor predávajúceho a nemôže byť stotožňovaný s jeho činnosťou. Predávajúci nie je dodávateľom obsahu, a len subjektom, ktorý zaisťuje potrebné nástroje pre vloženie obsahu.
2. Zákazník prehlasuje, že:
a) je oprávnený vykonávať majetkové autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a / alebo príbuzné práva vzťahujúce sa na diela, predmety priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky) a / alebo predmety príbuzných práv v rozsahu obsahu;
b) vloženie a sprístupnenie obsahu v rámci služieb, o ktorých sa hovorí v §9 obchodných podmienok, osobných údajov, podoby a informácií týkajúcich sa tretích osôb prebehlo v súlade so zákonom, dobrovoľne a so súhlasom zainteresovaných osôb;
c) súhlasí s nahliadnutie do publikovaného obsahu inými zákazníkmi a predávajúcim, a tiež splnomocňuje predávajúceho k ich bezplatnému využitie v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok;
d) schvaľuje prepracovanie diel v zmysle zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
3. Zákazník nie je oprávnený:
a) vkladať - v rámci využitia služieb, o ktorých sa hovorí v §9 obchodných podmienok - osobné údaje tretích osôb a šíriť podobu tretích osôb bez vyžadovaného zákonom povolenia alebo súhlasu tretej osoby;
b) vkladať - v rámci využitia služieb, o ktorých sa hovorí v §9 obchodných podmienok - obsah reklamného a / alebo propagačného charakteru.
4. Predávajúci nesie zodpovednosť za obsah vložený zákazníkom pod podmienkou, že dostane oznámenie podľa §11 obchodných podmienok.
5. Zákazník nesmie vkladať - v rámci využitia služieb, o ktorých sa hovorí v §9 obchodných podmienok - obsah, ktorý by mohol najmä:
a) byť vložený v zlej viere, napr. s úmyslom porušiť osobnostné práva tretích osôb;
b) porušovať akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv spojených s ochranou autorských práv a príbuzných práv, ochrany práv priemyselného vlastníctva, s podnikovým tajomstvom alebo súvisiacich so záväzkami týkajúcimi sa dôvernosti;
c) obsahovať charakter urážajúce alebo hroziace iným osobám, obsahovať slová narušujúce dobré mravy (napr. použitie vulgarizmov alebo pojmov, všeobecne považované za urážajúce);
d) byť v rozpore so záujmami predávajúceho;
e) inak porušovať ustanovenia obchodných podmienok, dobré mravy, platné právne predpisy alebo sociálne normy.
6. V prípade prijatia oznámenia podľa §11 obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť obsah vložený zákazníkom v rámci využívania služieb, o ktorých sa hovorí v §9 obchodných podmienok, najmä ak bolo na základe informácií tretích osôb alebo príslušných orgánov zistené, že tento obsah môže porušovať tieto obchodné podmienky alebo platné právne predpisy. Predávajúci nevykonáva priebežnú kontrolu vkladaného obsahu.
7. Zákazník súhlasí s tým, aby v rámci internetovej stránky obchodu predávajúci bezplatne použil obsah vložený zákazníkom.
§ 11 Oznámenie o ohrozenie alebo porušenie práv
1. V prípade, že zákazník alebo iná osoba alebo orgán uzná, že obsah publikovaný na internetovej stránke obchodu porušuje ich práva, osobnostné práva, dobré mravy, pocity, morálku, presvedčenie, zásady poctivej konkurencie, know-how, tajomstvo chránené právom alebo na základe povinnosti , môže informovať predávajúceho o možnom narušení.
2. Predávajúci, ktorý bol informovaný o možnom porušení, bezodkladne podnikne kroky na odstránenie z internetovej stránky obchodu obsahu, ktorý je dôvodom porušenia.
§ 12 Ochrana osobných údajov
1. Administrátorom osobných údajov zákazníkov dobrovoľne poskytovaných predávajúcemu v rámci podávania objednávok a v rámci poskytovania predávajúcim služieb elektronickou cestou alebo v rámci iných okolností určených v obchodných podmienkach, je predávajúci.
2. Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov s cieľom realizácie objednávok, poskytovanie predávajúcim služieb elektronickou cestou a iných cieľov určených obchodnými podmienkami. Údaje sú spracovávané výlučne na základe právnych predpisov alebo súhlasu vyjadreného zákazníkom v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Zákazník sprístupňuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne, jednak s tou výhradou, že vynechanie určitých údajov v procese podávania objednávky znemožňuje jej podanie a realizáciu.
4. Každý kto predávajúcemu odovzdá svoje osobné údaje, má právo prístupu do ich obsahu a ich opravenie.
5. Predávajúci zaisťuje možnosť odstránenie osobných údajov z vedeného súboru. Predávajúci môže odrieknuť odstránenie osobných údajov, ak zákazník neureguloval všetky náležitosti voči predávajúcemu alebo porušil platné právne predpisy, a zachovanie osobných údajov je nevyhnutné na objasnenie týchto okolností a ustálenie zodpovednosti Zákazníka.
6. Predávajúci chráni odovzdané mu osobné údaje a snaží sa ich maximálne zabezpečiť pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím.
7. Predávajúci zasiela osobné údaje zákazníka v nevyhnutnom rozsahu doručovateľovi pre realizáciu doručenie tovaru.
8. V prípade, že zákazník zvolí platbu prostredníctvom systému PayU, jeho osobné údaje sa odovzdávajú v rozsahu potrebnom na realizáciu platby spoločnosti PayU SA so sídlom v Poznani (60-166), na ul. Grunwaldzka 182, zapísané do registra podnikateľov vedeného Obvodným súdom Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. obchodné oddelenie celoštátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000274399.
§ 13 Výpoveď zmluvy (netýka sa Kúpnych zmlúv)
1. Rovnako tak zákazník, ako aj predávajúci môžu vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou v každej dobe aj bez uvedenia dôvodov, s výhradou zachovania nadobudnutých práv druhou stranou pred vypovedaním vyššie uvedenej zmluvy a nasledujúcich ustanovení.
2. Zákazník, ktorý zaregistroval, ukončí zmluvu o elektronickom poskytovaní služieb zaslaním predávajúcemu príslušného vyhlásenia o vypovedaní zmluvy pomocou ľubovoľného prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý umožňuje predávajúcemu oboznámiť sa s vyhlásením zákazníka.
3. Predávajúci vypovedá zmluvu o poskytovaní služieb elektronickou cestou zaslaním zákazníkovi príslušného vyhlásenia na adresu elektronickej pošty uvedenú zákazníkom v priebehu používania služby.
§ 14 Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci nesie zodpovednosť z titulu nevykonania alebo nenáležitého vykonanie zmluvy, ale v prípade zmlúv uzatváraných so zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi, predávajúci hradí zodpovednosť iba v prípade úmyselného spôsobenia škody a v hraniciach vzniknuté straty zákazníkom, ktorý je podnikateľom.
2. Obsah terajších obchodných podmienok môže byť registrovaný vytlačením, zapísaním na nosiči alebo stiahnutím v každom okamihu z internetovej stránky obchodu.
3.

Predávajúci informuje Klienta, ktorý je Spotrebiteľom, o možnosti využitia mimosúdnych spôsobov riešenia sťažností a vymáhanie nárokov. Zásady prístupu k týmto procedúram sú dostupné v sídlach alebo na webových stránkach subjektov oprávnených na mimosúdne prejednávanie sporov. Týmito môžu byť najmä ombudsmani alebo Krajské inšpektoráty obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam je dostupný na webovej stránke Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov na adrese //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .
Predávajúci informuje, že na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná platforma internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovní Únie (ODR platforma)

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny terajších obchodných podmienok. Všetky objednávky prijaté predávajúcim k realizácii pred dňom platnosti nových obchodných podmienok sú realizované na základe obchodných podmienok, ktorá platila v deň podávania objednávky zákazníkom. Zmena obchodných podmienok je platná v termíne 7 dní odo dňa publikovanie na internetovej stránke obchodu. Predávajúci informuje zákazníka 7 dní pred vstupom platnosti nových obchodných podmienok o ich zmene pomocou správy zaslané elektronickou cestou obsahujúca odkaz na text zmenených obchodných podmienok. V prípade, keď zákazník neakceptuje nový obsah obchodných podmienok, povinný o tomto fakte informovať predávajúceho, čo spôsobí vypovedanie zmluvy v súlade s ustanoveniami § 10 obchodných podmienok.
5. Pravidlá nadobúdajú platnosť 10.01.2017.

Tieto obchodné podmienky si môžete stiahnuť ako pdf súbor na tomto odkaze: Obchodné podmienky